Aanleg WKO-ring op de campus van start

Nieuws

Aanleg WKO-ring op de campus van start

Gepubliceerd op
2 september 2020

Om energiekosten te drukken, de CO2-uitstoot te beperken en uiteindelijk aardgasloos te worden, wil Wageningen University & Research (WUR) op de campus optimaal gebruik maken van warmte- en koudeopslag (WKO) in de bodem. Veel gebouwen op de campus hebben dat al deels. Om efficiënter van elkaars overschotten en tekorten gebruik te maken starten maandag 21 september, onder leiding van het FB, de voorbereidende werkzaamheden voor de aanleg van twee ringleidingen.

Dat betekent nogal wat grondwerk. Bouwbedrijf Heijmans, die de aanbesteding heeft gewonnen, voert de werkzaamheden uit. Hierbij houdt het zo veel mogelijk rekening met de campusgebruikers.

WKO is vooral energiebesparing

Het energietransitieplan van WUR gaat uit van twee pijlers: energie besparen en energie opwekken. Dat laatste doet WUR o.a. met zonnepanelen en windmolens. WKO is vooral het eerste. Het bespaart energie (aardgas en dus CO2-uitstoot) door overtollige warmte tijdelijk ondergronds op te slaan en weer op te pompen als het nodig is. En door koud water op te pompen voor de koeling van gebouwen en daarmee te besparen op elektriciteitsrekening. Op deze manier zijn bijvoorbeeld Orion en Helix nu al bijna helemaal aardgasvrij. Voor beide stromen zijn aparte bronnen nodig. Die worden nu met elkaar gekoppeld via ringleidingen. Het hele aanlegproject moet in juli 2021 klaar zijn.

WKO-leidingen naar Radix Nova en de kassen van Unifarm.
WKO-leidingen naar Radix Nova en de kassen van Unifarm.

63% minder CO2-uitstoot

WUR streeft ernaar om op termijn de huidige CV-ketels zo veel mogelijk te vervangen door warmtepompen. De aanleg van de WKO-ring en aanpassing in de gebouwen levert naar verwachting een 95% reductie van het aardgasverbruik voor verwarming. Dit beperkt de gasgebonden CO2-uitstoot van de aangesloten gebouwen met 63%. Hiermee voldoet de WUR voor Wageningen campus aan de doelen in het klimaatakkoord en de VSNU voor 2030 en zet het een grote stap om, samen met andere transitiemaatregelen zoals isolatie en LED-verlichting, te voldoen aan de WUR-energievisie 2030.

Verschillen in vraag en aanbod

De klimaateisen van gebouwen en gebruiksruimten kunnen enorm verschillen. Denk aan kas versus kantoor versus laboratorium versus onderwijsgebouw. Bovendien is de warmtevraag en koelingsvraag uiteraard sterk afhankelijk van het weer. Daarbij zien we een toenemende behoefte voor koeling. Voor individuele gebouwen, dus met eigen WKO-bronnen, is het verschrikkelijk moeilijk om beide vragen in evenwicht te houden. Een ringleiding voor beide stromen die alle gebouwen verbindt is dan een efficiënte oplossing. Voor de kassen van Unifarm doen we dat al in combinatie met de twee grote buffertanks achter Gaia-Lumen.

Warmte- en koudeopslagtanks achter Gaia-Lumen.
Warmte- en koudeopslagtanks achter Gaia-Lumen.

Graven en boren onvermijdelijk

De werkzaamheden bestaan uit het ontwikkelen van een aantal bestaande warme en koude bronnen, het boren van nieuwe bronnen en aanleggen van de ringleiding middels horizontaal gestuurde boringen en open ontgravingen. De horizontale boringen, van soms meer dan honderd meter, zijn met name bedoeld om zo weinig mogelijk verkeersoverlast te veroorzaken. Open ontgravingen zijn er op de plekken waar boren niet kan of niet nodig is. In totaal gaat het om ca. 1,6 km dubbeluitgevoerde ringleiding en het boren van zo’n zes nieuwe bronnen (90 meter diep).

Aanleg bron op het middenterrein.
Aanleg bron op het middenterrein.

Beperken van mogelijke hinder

Om overlast te beperken worden de werkzaamheden in een zo kort mogelijke periode uitgevoerd. Hierdoor is Heijmans op veel verschillende locaties tegelijk bezig. Ook aan het campusverkeer is gedacht. Voor de meeste leveringen heeft Heijmans een eigen depotlocatie aan de noordzijde van Axis. Daarnaast minimaliseren ze de transporten op het campusterrein in de ochtendspits (08.00 – 09.00 uur) en de avondspits (16.00 - 18.00 uur).

Herstel van het groen

Om de werkzaamheden uit te voeren is er veel ruimtebeslag en wordt er veel in de grond geroerd. Bouwbedrijf Heijmans streeft ernaar de omgeving ten minste zo mooi achter te laten als deze is aangetroffen. Herplanting, waar nodig, gebeurt in overleg met de tuincommissie van WUR. Voor het herinzaaien is de ecoloog van Heijmans zelfs voornemens om lokaal zaden te winnen.

Verwacht u toch hinder?

Door de werkzaamheden kunt u beperkte geluidshinder ervaren. We realiseren ons dat de campus vol staat met allerlei gevoelige meetapparatuur. Daarom adviseren we u zo spoedig mogelijk contact op te nemen met uw locatiemanager/beheerder als u mogelijke problemen verwacht bij de uitvoering van uw werk. Deze kan dan tijdig in overleg met WUR, u en de aannemer naar een mogelijke oplossing zoeken.